Rekisteri- ja tietosuojaseloste Hattapukki / Villa Himpula

Hattapukki -palvelussa on kyse korkealaatuisten mökkivuokrauksen ja siihen liittyvien palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta.

Hyödyllistä ja vierailun kannalta oleellista tietoa tarjotaan maksuttomasti jo mökissä vierailleille sekä mökistä ja siihen liittyvästä toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin ja mahdollisesti muiden kanavien välityksellä. Tietoa tarjotaan sekä rekistereissä oleville että muille asiasta kiinnostuneille muun muassa sosiaalisen median avulla.

Maksullista vierailua ja mahdollisia muita palveluita tai tuotteita tarjotaan mökkivuokraukseen liittyen.

Henkilötietoja tai osaa niistä ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.

Viestinnässä pyritään tarjoamaan sekä hyötytietoa että markkinoimaan maksullisia tuotteita. Myynnillä palvelu rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä palvelusta. Markkinointia lähetetään vain jo mökissä vierailleille tai muuta kiinnostusta osoittaneille.

Henkilötietoja ei käsitellä muita kuin niitä tarkoituksia varten, joiden vuoksi henkilötiedot on alun perin kerätty ja alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin.

Myöhempi käsittely muun muassa yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tai esimerkiksi tilastollisiin tarkoituksiin ovat kuitenkin yhteensopivia, laillisia käsittelytoimia. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa hänen tilannettaan koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin rekisterinpitäjän osoitettavaksi jää, että rekisterinpitäjän huomattavan tärkeät, oikeutetut edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai oikeudet.

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaiseksi on katsottava, että tämä ilmoittaa mahdollisista rikollisista teoista tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvista uhista ja toimittaa olennaiset henkilötiedot toimivaltaisille viranomaisille yksittäistapauksissa tai useissa tapauksissa, jotka liittyvät samaan rikolliseen tekoon tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan. Tällaisen tietojen siirron rekisterinpitäjän oikeutetun edun nimissä tai henkilötietojen myöhemmän käsittelyn olisi kuitenkin oltava kiellettyä, mikäli käsittely on ristiriidassa johonkin oikeudelliseen, ammatilliseen tai muuhun sitovaan salassapitovelvollisuuteen nähden.

Tilauksen voi peruuttaa jokaisen palvelusta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä. Henkilötietoja käsittelevä on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle, että rekisteröity on pyytänyt kaikkien näihin tietoihin liittyvien linkkien tai näiden jäljennösten tai kopioiden poistamista.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) mukainen.

Mökkivuokrauspalvelun sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite mökkivuokrauspalvelun päähallinnoijan Pirkko Rantahakala käyttöön. Rekisterien käytöstä vastaa Pirkko Rantahakala, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Hattapukki-mökkivuokrauspalvelun listalaisille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Palvelun asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä eikä osaakaan niistä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei rekisteröity ole antanut suostumustaan tai käsittely perustu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhteisen toimenpiteen, jolla pyritään turvaamaan erityisesti yleiseen julkiseen etuun liittyviä tärkeitä tavoitteita.

Hattapukki.fi -palvelun sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot: Hattapukki

Rantahakala Juha Veli, y-tunnus: 1234572-7

https://www.hattapukki.fi/ 

Pirkko Rantahakala, puh. +358 40 7701 754

Sähköposti: info@hattapukki.fi

Postiosoite: Rantahakalantie 65, 19700 Sysmä

Rekisterin nimi

Hattapukki - Markkinointirekisteri

Hattapukki - Asiakasrekisteri

Hattapukki - Matkustajailmoitusarkisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet ovat:

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Hattapukki -palvelun välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseksi, toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja seuraamiseksi.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Hattapukki -palvelu noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelun listalaisille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin sekä markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei lainsäädännössä nimenomaisesti säädetä henkilötietojen luovuttamisesta. Jos henkilötietoja laillisesti luovutetaan toiselle vastaanottajalle, rekisteröidylle ilmoitetaan tästä silloin, kun henkilötietoja luovutetaan ensimmäisen kerran. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Mikäli rekistereitä aiotaan käyttää edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon tiedot on kerätty, rekisterinpitäjän velvollisuus on ilmoittaa siitä rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä ja annettava tälle siitä kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. Rekisteröidylle ilmoitetaan mahdollisen profiloinnin olemassaolosta ja sen seurauksista. Jos henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle lisäksi ilmoitetaan, onko hänen pakko toimittaa henkilötiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Rekisteröityjen ryhmät

Markkinointirekisteri:

Henkilö on ottanut itse yhteyttä Hattapukki -palveluun tiedustelua varten, osallistunut järjestettyyn tapahtumaan, kilpailuun tai muuhun vastaavaan toimintaan ja on itse vapaaehtoisesti luovuttanut sähköpostinsa ja/tai muut yhteystietonsa Hattapukki -palvelun markkinointirekisteriin. Siten rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. pykälän a- kohdan mukaisesti.

Matkustajarekisteri:

Matkustajarekisteri koostuu matkustajailmoituksista, joita säätelee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Henkilö on vieraillut mökissä ja täyttänyt lakisääteisen matkustajailmoituksen. Matkustajailmoitusten säilyttämistä ja tiedonkeräämisessä noudatetaan sitä säätelevää lakia.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#P6 

"Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan kuitenkin, mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään."

Asiakasrekisteri:

Henkilö on vieraillut mökissä tai tilannut Hattapukki -palvelusta tuotteita/palveluita ja täyttää siten asiakkaan edellytykset.

Rekistereiden sisältämät tiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat:

Nimi

Sähköpostiosoite

Tuotteet ja palvelut

Matkustajarekisteri sisältää: 

Matkustajailmoituksen tiedot

Asiakasrekisteri sisältää:

Nimi

Sähköpostiosoite

Osoite

Tuotteet ja palvelut

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja tai osaakaan niistä ei luovuteta palvelun ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näin ollen rekisteröidyn ei tarvitse käyttää oikeuttaan vastustaa käsittelyä tai tietojensiirtoa.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Koska tiedot ovat perustellusti tarpeellisia toiminnan palvelevan hengen toteuttamiseksi, tiedot poistetaan lähtökohtaisesti vain, jos henkilö itse pyytää tietojen poistoa yhteydenottojen peruutuksella tai muutoin vastustaa tietojen käsittelyä. Tiedot poistetaan viimeistään, mikäli mökkivuokraustoiminta lopetetaan.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hattapukki-palvelun ylläpitäjän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Hattapukki-palvelu on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus rekisterinpitäjällä sekä niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viitytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa, paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos tällaista ilmoitusta ei vodia tehdä 72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen liitetään selvitys viivytyksen syistä, ja tietoa voidaan antaa vaiheittain ilman aiheetonta lisäviivytystä.

Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja peruuttaa suostumus

Hattapukki-palvelu oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle rekisterinpitäjän postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, ks. yhteystiedot yllä.